Home

Over Komaf

Over Komaf

Komaf, wasda? 

Komaf wil meer drempels naar vrije tijd verlagen. Dus méér jeugdwerk en jeugdaanbod realiseren voor méér kinderen en jongeren.

Dat doen we door:

  • Informatie en inspiratie te verzamelen rond allerhande thema's zoals: gender, toegankelijkheid, grensoverschrijdend gedrag, vervoer, taal, enz.
  • Vormingen en begeleidingen aan te bieden. In samenwerking met een netwerk aan organisaties binnen en buiten het jeugdwerk.
  • Onderzoek en monitoring voorop te zetten. Zodat we weten wat er leeft binnen het jeugdaanbod, en waar de grootste drempels bestaan.

Komaf is een samenwerking

Méér jeugdwerk en jeugdaanbod voor méér kinderen en jongeren. Dat is geen simpele opdracht. Daarom hebben we de krachten gebundeld en is Komaf een product geworden van verschillende organisaties. 

De Ambrassade, Bataljong, JINT en Kenniscentrum Kinderrechten sloegen de handen in mekaar om een straf project in mekaar te boksen. We bundelden onze eigen expertise en werken samen aan een sterk merk: Komaf.

Onze opdracht

Komaf is vertrokken vanuit de opdracht om meer inclusiever jeugdwerk en jeugdaanbod te realiseren opdat meer kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel kunnen deelnemen aan jeugdwerk en jeugdaanbod. We schreven samen een meerjarenplan. Dit plan is vertrokken vanuit een participatief traject en is gericht op kinderen en jongeren, (lokale) jeugdwerkorganisatie en lokale besturen.

We hebben jongeren, verschillende (jeugdwerk)organisaties en lokale besturen uitgebreid bevraagd door het opzetten van focusgesprekken. KeKi voerde een onderzoek bestaande uit een literatuurstudie en heeft 11 diepte-interviews afgenomen met experten.

Op basis van dat onderzoek en de focusgesprekken gingen we nog dieper in gesprek met kinderen, jongeren en hun organisaties.

5 doelstellingen

Zo zijn we tot een doelstellingenkader gekomen met daarin 5 strategische doelen waaraan we willen werken:

  • We willen lokale besturen en (lokale) jeugdwerkorganisaties een reflectieve houding leren aannemen. Dat wil zeggen dat we hen bewust willen laten nadenken over onze multiculturele samenleving en acties die ze daarvoor moeten ondernemen opdat echt iedereen zich thuis voelt en welkom is om deel te nemen aan jeugdwerk en jeugdaanbod.

  • Daarnaast heeft ons onderzoek uitgewezen dat heel wat kinderen en jongeren stoten op barrières die het voor hen moeilijk maakt deel te nemen aan jeugdwerk of jeugdaanbod. Die barrières willen we zoveel mogelijk verkleinen en wegwerken.

  • We willen ook breder gaan dan ons eigen beleidsdomein. We moeten andere sectoren omarmen want jeugdwerk/jeugdaanbod alleen veranderen brengt ons niet ver genoeg.

  • Natuurlijk willen we dat dit een duurzaam traject is. We willen ook de impact kunnen meten die dit project teweeg zal brengen. Daarom vinden we het belangrijk om verder onderzoek en monitoring voorop te stellen.

  • Dit alles kunnen we niet alleen verwezenlijken. Komaf is niet enkel een project. Het is vooral een partnerschap dat we samen met heel wat actoren tot een goed einde willen brengen. We vinden het belangrijk om een goede interne werkstructuur op poten te zetten die gebaseerd is op overleg, een goede communicatie en heel veel aftoetsing teweegbrengt. Zo maken we van Komaf een blijvend gedragen en participatief project.