Home

Vormingspartners Komaf

Benieuwd met welke organisaties Komaf samenwerkt om vormingen te geven? Bekijk ze allemaal en kom te weten waarin deze organisaties expertise hebben.

Autisme Leeft vzw

Autisme Leeft maakt vrijetijdsondersteuners wegwijs in de gedachtegang van kinderen en jongeren met ASS en biedt handvaten om het aanbod voor deze doelgroep zo laagdrempelig mogelijk te maken.

website

Bizon

Bizon organiseert laagdrempelige vakantiekampen voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. We geven je meer achtergrondinformatie en concrete handvaten in het begeleiden van deze doelgroep.

website

Centra Geestelijke Gezondheidszorg

De suïcidepreventiewerking van de CGG biedt twee vormingen aan voor jeugdwerk: zelfmoordpreventie of psychisch welzijn. We versterken jeugdwerkers om signalen te herkennen, het gesprek aan te gaan en door te verwijzen naar gepaste hulp.

website

Circus Zonder Handen

Circus Zonder Handen is een Brusselse circusschool met kwaliteitsvolle circuslessen en groeitrajecten. Urban circus is onze passie en die van onze deelnemers. Circus voor iedereen, c’est la base. We willen drem

website

De Aanstokerij

De Aanstokerij zet je in beweging via spel! Want spel is interactief, motiverend en ervaringsgericht. Ideaal om maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken en het beste in jezelf en je groep te ontdekken.

website

De RegenbOog

De regenbOog creëert nieuwe kansen in de vrijetijdsbeleving van personen met een beperking, waar nodig combineren we dit met gespecialiseerde zorg en ondersteuning.

website

De Stroom

De Stroom is een vrijetijdsorganisatie voor mensen met beperking in Kortrijk. Vanuit onze ervaring geven we vorming over inclusie, omgaan met kinderen met een beperking, toegankelijkheid, beleven van beperkingen,…  

website

Groep INTRO

Wij versterken jeugdwerkers in het toegankelijk maken van jeugdwerk. Ervaringsgericht. Op maat. Direct bruikbaar. Om zo te bouwen aan een inclusieve samenleving waar elke mens gelijkwaardig is en kan deelnemen.

website

Het Balanske

Het Balanske heeft expertise op vlak van aanbod voor en omgaan met mensen met een beperking. We organiseren vrijetijdsactiviteiten op maat voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking (verstandelijk en fysiek)

website

JINT

JINT stimuleert en ondersteunt internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties. Dat doen we via de programma's Erasmus+ Jeugd, het European Solidarity Corps en Bel’J. 

website

KLIQ

KLIQ is het advies- en vormingscentrum van çavaria dat zich inzet voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi, transgender en intersekse personen. en helpt je bouwen aan LGBTI+ inclusie.

website

Koning Kevin

Koning Kevin vzw is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie die vormingen op vraag aanbiedt, waarbij de vorm en inhoud aangepast kan worden aan de noden en verlangens van de vrijwilligers.    

website

Koraal

Koraal vzw streeft om een zo toegankelijk mogelijk aanbod te voorzien voor zoveel mogelijk ouders, jongeren en kinderen. We zetten in op inclusief jeugdwerk. Een veilige plek creëren voor elk individu staat centraal.

website

LEJO

LEJO is een organisatie die met onderwijs, vrije tijd en welzijn bezig is met als doel jongeren emanciperen. We verbeteren samen met jongeren hun maatschappelijke positie. Voor een toekomst vol kansen. 

website

LiSS

Het LiSS is het expertisecentrum in Limburg voor straathoekwerk, outreachend werken en rondhangende jongeren. Met deze thema's gaan we aan de slag met verenigingen lokaal en Vlaams en/of lokale besturen. 

website

Oranje vzw

Vzw Oranje organiseert vrijetijdsactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Graag delen we onze expertise met anderen aan de hand van vormingen, intervisie, uitwisseling,...

website

Tumult

Tumult is een ontmoetingsplek waar kinderen en jongeren met een vluchtverhaal experimenteren, uit wisselen en leren. We ondersteunen vereningingen in vorming rond (cyber)pesten en kinderen en jongeren op de vlucht.

website

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw is zelf geen organisator van lokale speelpleinwerkingen, maar ondersteunt hen proactief. Gemeentelijk of particulier georganiseerd, alle speelpleinorganisatoren ondersteunen we op maat.

website

VOC Opstap

VOC Opstap vzw ondersteunt organisaties en verenigingen die hun aanbod willen open stellen voor mensen die moeilijk aansluiting vinden binnen het vrijetijdscircuit.

website

vzw de Rand

Vzw ‘de Rand’ werkt in de Vlaams-Brabantse gemeenten rond Brussel aan oefenkansen Nederlands in de vrije tijd. We helpen lokale besturen, organisaties en (jeugd)verenigingen om te gaan met de talendiversiteit. 

website

vzw Kompas

Vzw Kompas is een organisatie voor personen met een beperking. Wij bieden ondersteuning aan op drie levensdomeinen: wonen, werken en vrije tijd en helpen andere verenigingen om hun werking toegankelijker te maken.

website

vzw Sportpret

Sportpret vzw wil via sport en ontspanning de levenskwaliteit van kansarme kinderen bevorderen. We brengen kinderen in armoede in beeld en ondersteunen begeleiding die in contact komen met deze doelgroep.

website

WVA vzw

Wij zijn voluit Westhoek Vrijetijd Anders. WVA wil de levenskwaliteit bevorderen van kwetsbare doelgroepen en bieden hiervoor vormingen en ondersteuning aan om reguliere organisaties inclusiever te maken.

website

Yieha

Yieha is een inclusieve jeugdbeweging. Onze inclusieve leidingploeg organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren met én zonder een beperking. Wij geven je mee hoe wij te werk gaan en hoe je de kracht van inclusie inzet in jouw organisatie.

website