Home

Vormingspartners Komaf

Benieuwd met welke organisaties Komaf samenwerkt om vormingen te geven? Bekijk ze allemaal en kom te weten waarin deze organisaties expertise hebben.

Arktos vzw

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties en/of met een beperking voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. We willen hen versterken in hun talenten en vaardigheden.

website

Autisme Leeft vzw

Autisme Leeft maakt vrijetijdsondersteuners wegwijs in de gedachtegang van kinderen en jongeren met ASS en biedt handvaten om het aanbod voor deze doelgroep zo laagdrempelig mogelijk te maken.

website

Avansa Limburg

Avansa Limburg zet in op leren, participeren en inclusie, en wil Limburgers versterken. Want sterke mensen maken de samenleving beter. 

website

Bataljong

Bataljong verbindt en ondersteunt schepenen van jeugd, jeugdambtenaren en jeugdraden. Wij bieden graag trajecten en vormingen op maat aan. 

website

Bazzz

Bazzz is een jeugdwerking die een veilige plek voor tieners en jongeren met een migratiegeschiedenis biedt. We organiseren workshops, activiteiten en uitstappen vanaf 12 jaar.

website

Bizon

Bizon organiseert laagdrempelige vakantiekampen voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. We geven je meer achtergrondinformatie en concrete handvaten in het begeleiden van deze doelgroep.

website

Bruzelle

BruZelle strijdt tegen menstruatiearmoede. Met "Regels van 3" leren we jullie hoe je omgaat met menstruatiearmoede, hoe je inzet op menstruatiezekerheid en menstruele gezondheid en hoe je het taboe rond de menstruatie kan doorbreken.

website

Centra Geestelijke Gezondheidszorg

De suïcidepreventiewerking van de CGG biedt twee vormingen aan voor jeugdwerk: zelfmoordpreventie of psychisch welzijn. We versterken jeugdwerkers om signalen te herkennen, het gesprek aan te gaan en door te verwijzen naar gepaste hulp.

website

Centrum ZitStil

Centrum ZitStil geeft informatie en training aan jeugd- en sportmonitoren over de aanpak van kinderen en jongeren met ADHD, zodat deze optimaal kunnen meedoen in de jeugdbeweging, op vakantie- en sportkampen en op speelpleinen.

website

CGG Waas en Dender

Onze preventiewerking Tabak, Alcohol en Drugs (TAD) richt zich tot sleutelfiguren uit diverse settings rond de thema’s tabak, alcohol, medicatie, illegale drugs, gamen en gokken. We trachten individuen, organisaties en het beleid te informeren,

website

Circus Zonder Handen

Circus Zonder Handen is een Brusselse circusschool met kwaliteitsvolle circuslessen en groeitrajecten. Urban circus is onze passie en die van onze deelnemers. Circus voor iedereen, c’est la base. We willen drem

website

Circusplaneet

Circusplaneet is een Gentse circusschool met een breed aanbod voor iedereen die graag circus doet of beleeft! Onze pijlers zijn toegankelijkheid, community building en verbinding.

website

De Aanstokerij

De Aanstokerij zet je in beweging via spel! Want spel is interactief, motiverend en ervaringsgericht. Ideaal om maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken en het beste in jezelf en je groep te ontdekken.

website

De RegenbOog

De regenbOog creëert nieuwe kansen in de vrijetijdsbeleving van personen met een beperking, waar nodig combineren we dit met gespecialiseerde zorg en ondersteuning.

website

De Stroom

De Stroom is een vrijetijdsorganisatie voor mensen met beperking in Kortrijk. Vanuit onze ervaring geven we vorming over inclusie, omgaan met kinderen met een beperking, toegankelijkheid, beleven van beperkingen,…  

website

Demos

Demos is een bruggenbouwer voor organisaties en overheden die participatief willen werken voor én met mensen in kwetsbare posities, en versterkt zo de maatschappelijke impact van vrijetijdssectoren. We bieden coachings aan rond participatief werk

website

DoorElkaar - Vormingscentrum Hivset

DoorElkaar is een expertisecentrum binnen Vormingscentrum Hivset met oog voor diversiteit in de brede zin. We pakken organisatorische en individuele vragen op het vlak van diversiteit en meertaligheid aan in verschillende sectoren. 

website

Ella vzw

Het kenniscentrum gender en etniciteit biedt informatie, vorming en begeleiding rond intersectionaliteit aan organisaties en ondersteunt hen in de reflectie over sociale ongelijkheid en inclusie.

website

Formaat

Formaat creëert ruimte voor jongeren en hun initiatieven door open jeugdwerk te stimuleren, ontwikkelen en verbinden. Met meer en sterker open jeugdwerk dragen we bij aan een duurzame samenleving die haar diversiteit inzet als sterkte.

website

Groep INTRO

Wij versterken jeugdwerkers in het toegankelijk maken van jeugdwerk. Ervaringsgericht. Op maat. Direct bruikbaar. Om zo te bouwen aan een inclusieve samenleving waar elke mens gelijkwaardig is en kan deelnemen.

website

Habbekrats

DE JEUGD IS GOED BEZIG!

website

Hart voor handicap - Genereuzen

Je kent ons van de DOEMAMEE-campagne. We geloven dat kinderen en jongeren de inclusieve toekomst kunnen bouwen door nu al samen op te groeien en samen te spelen. Op die manier leert men om te gaan met diversiteit.

website

Heder

Heder biedt gespecialiseerde ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een verstandelijke en/of motorische beperking of met een niet-aangeboren hersenletsel.  

website

Het Balanske

Het Balanske heeft expertise op vlak van aanbod voor en omgaan met mensen met een beperking. We organiseren vrijetijdsactiviteiten op maat voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking (verstandelijk en fysiek)

website

Het Connectief

Het Connectief geeft vormingen en lezingen rond diversiteit en inclusieve communicatie in onder andere het jeugdwerk. We onderzoeken hoe je je organisatie diverser kan maken en iedereen op een gelijkwaardige manier kan laten participeren. 

website

iDrops

iDrops ontwikkelt vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en maakt impact binnen domeinen als mantelzorg, neurodiversiteit, patient empowerment en digitale inclusie.

website

JAC Halle-Vilvoorde

Het JAC biedt een luisterend oor voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Bij ons kom je vrijwillig, gratis en in vertrouwen. Je beslist zelf om te komen, waarover je wil praten en wat je met de info of het advies doet. 

website

JES Academy

JES gaat al bijna 40 jaar aan de slag met jongeren in een stedelijke context. De lessen over de stedelijke jongeren, hun context en de aanpak en visie die we ontwikkelden, willen we graag met jou delen zodat jij er zelf mee aan de slag kan.

website

Jeugddienst Globelink

Jeugddienst Globelink is een erkende, landelijke jeugddienst die samen met jongeren in de vrije tijd projecten op poten zet vanuit een mondiale, duurzame invalshoek. 

website

JINT

JINT stimuleert en ondersteunt internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties. Dat doen we via de programma's Erasmus+ Jeugd, het European Solidarity Corps en Bel’J. 

website

Jonge Helden

Jonge Helden is een vrijwilligersorganisatie die actief is in het jeugdwerk vanuit haar waardes rond creativiteit, expressie, diversiteit en participatie. Ons aanbod aan vormingen rond deze thema’s kunnen steeds op maat aangepast worden.

website

KLIQ

KLIQ is het advies- en vormingscentrum van çavaria dat zich inzet voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi, transgender en intersekse personen. en helpt je bouwen aan LGBTI+ inclusie.

website

Koning Kevin

Koning Kevin vzw is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie die vormingen op vraag aanbiedt, waarbij de vorm en inhoud aangepast kan worden aan de noden en verlangens van de vrijwilligers.    

website

Koraal

Koraal vzw streeft om een zo toegankelijk mogelijk aanbod te voorzien voor zoveel mogelijk ouders, jongeren en kinderen. We zetten in op inclusief jeugdwerk. Een veilige plek creëren voor elk individu staat centraal.

website

LEJO

LEJO is een organisatie die met onderwijs, vrije tijd en welzijn bezig is met als doel jongeren emanciperen. We verbeteren samen met jongeren hun maatschappelijke positie. Voor een toekomst vol kansen. 

website

LiSS

Het LiSS is het expertisecentrum in Limburg voor straathoekwerk, outreachend werken en rondhangende jongeren. Met deze thema's gaan we aan de slag met verenigingen lokaal en Vlaams en/of lokale besturen. 

website

Motief vzw

Motief ondersteunt jeugdwerk in het omgaan met verschil in onze superdiverse samenleving. Tijdens interactieve vormingen behandelen we allerlei thema's zoals straffe uitspraken, overtuigingen, geloof en identiteiten.

website

Netwerk tegen Armoede

Netwerk tegen Armoede strijdt tegen armoede via beleidsparticipatie van mensen in armoede. Eén van de grondrechten waar we op inzetten is vrijetijdsparticipatie. Via vormingen leer je drempels voor kinderen en jongeren in armoede wegwerken.

website

Oranje vzw

Vzw Oranje organiseert vrijetijdsactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Graag delen we onze expertise met anderen aan de hand van vormingen, intervisie, uitwisseling,...

website

Ouders voor Inclusie

Ouders voor Inclusie is een organisatie van, voor en door ouders van kinderen met een beperking. We willen het recht op een inclusief leven ondersteunen door ouders sterker te maken.

website

Pimento

Pimento versterkt wie met jongeren werkt via interactieve werk- en spelvormen rond thema's zoals relaties & seksualiteit, jongerenparticipatie, identiteit, pesten & weerbaarheid... 

website

Punt. vzw

Punt. vzw is een expertisecentrum omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag. We bieden laagdrempelige hulpverlening, vormingen en workshops aan rond de thema’s grenzen stellen, grensoverschrijdend gedrag, hoe reageren op grensoverschrijdend ge

website

Roots vzw

Roots ondersteunt en versterkt brede en diverse jeugdwerkingen. Wij willen oa via vormingen een stem geven aan diegenen die te weinig gehoord en (h)erkend worden en zo het middenveld toegankelijker maken voor hen. 

website

Streetsmart

Mobile School vzw ontwikkelt via StreetSmart gratis DIY vormingspakketten en methodieken voor jeugdwerkers om hen te ondersteunen in de talentonwikkeling van kwetsbare kinderen. 

website

Tumult

Tumult is een ontmoetingsplek waar kinderen en jongeren met een vluchtverhaal experimenteren, uit wisselen en leren. We ondersteunen vereningingen in vorming rond (cyber)pesten en kinderen en jongeren op de vlucht.

website

tZitemzo

Bij tZitemzo kan je terecht voor informatie, advies en bijstand m.b.t. kinderrechten in het algemeen en m.b.t. het Belgische Jeugdrecht in het bijzonder.

website

Uit de Marge vzw

Uit De Marge vzw is het Vlaams steunpunt voor jeugdbeleid en jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

website

UniQue

UniQue ondersteunt vrijwilligers en aangesloten verenigingen in de regio Vlaams-Brabant. Samen met hen versterkt ze individuen om hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit positief te beleven. 

website

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw is zelf geen organisator van lokale speelpleinwerkingen, maar ondersteunt hen proactief. Gemeentelijk of particulier georganiseerd, alle speelpleinorganisatoren ondersteunen we op maat.

website

VOC Opstap

VOC Opstap vzw ondersteunt organisaties en verenigingen die hun aanbod willen open stellen voor mensen die moeilijk aansluiting vinden binnen het vrijetijdscircuit.

website

vzw de Rand

Vzw ‘de Rand’ werkt in de Vlaams-Brabantse gemeenten rond Brussel aan oefenkansen Nederlands in de vrije tijd. Ze helpen lokale besturen, organisaties en (jeugd)verenigingen om te gaan met de talendiversiteit. 

website

vzw Kompas

Vzw Kompas is een organisatie voor personen met een beperking. Wij bieden ondersteuning aan op drie levensdomeinen: wonen, werken en vrije tijd en helpen andere verenigingen om hun werking toegankelijker te maken.

website

vzw Sportpret

Sportpret vzw wil via sport en ontspanning de levenskwaliteit van kansarme kinderen bevorderen. We brengen kinderen in armoede in beeld en ondersteunen begeleiding die in contact komen met deze doelgroep.

website

WVA-Metgezel vzw

Wij zijn voluit Westhoek Vrijetijd Anders. WVA wil de levenskwaliteit bevorderen van kwetsbare doelgroepen en bieden hiervoor vormingen en ondersteuning aan om reguliere organisaties inclusiever te maken.

website

Yieha

Yieha is een inclusieve jeugdbeweging. Onze inclusieve leidingploeg organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren met én zonder een beperking. Wij geven je mee hoe wij te werk gaan en hoe je de kracht van inclusie inzet in jouw organisatie.

website