Home

Tool: De toolbox van Maak Samen Tijd Vrij

Tool: De toolbox van Maak Samen Tijd Vrij

Jeugdhulp - Inclusie

Maak Samen Tijd Vrij

Wil jij als lokaal bestuur of vrijwilliger of jeugdwerker in een lokale vereniging werk maken van de brug tussen jeugdhulp en het jeugdaanbod? Dan is de toolbox Maak Samen Tijd Vrij zeker het bekijken waard. Vrije tijd is immers een recht voor alle kinderen en jongeren, maar nog te vaak zijn de drempels en beperkingen voor kinderen en jongeren die verblijven in jeugdhulpvoorzieningen te groot. De Maak Samen Tijd Vrij-toolbox vormt de ideale methode om van te vertrekken als je samen met andere (lokale) partners aan de slag wil om die drempels weg te werken. 

Het project

Voor het project Maak Samen Tijd Vrij gingen Bataljong en De Ambrassade aan de slag in vijf lokale trajecten. We gingen op zoek naar hoe lokale besturen, vrijetijdsaanbieders en jeugdhulporganisaties samen werk kunnen maken van het recht op vrije tijd voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp. 

We ontwikkelden een toolbox waarbij je in een aantal stappen, die we schakels noemen, op basis van onderzoek samen op zoek gaat naar oplossingen voor kinderen en jongeren die ervaring hebben in de jeugdhulp. We maakten een ontwerp gebaseerd op een studie van methodieken en toolkits van andere projecten. Daarmee gingen we binnen de trajecten aan de slag om aan de hand van die ervaringen bij te sturen waar nodig. 

Aan de slag met de toolbox

De Maak Samen Tijd Vrij-toolbox kan zowel fungeren als stappenplan of keuzemenu. De toolbox geeft je de mogelijkheid om van A tot Z een traject te doorlopen of gericht een methodiek te kiezen die past bij jouw noden. We werken hiervoor met een aantal schakels die essentieel zijn om een project te doen slagen, maar die volgens de eigen context gepland en vormgegeven kunnen worden. 

Neem de regie in handen en breng mensen rond de tafel om hier samen aan te werken. Zoek partners, spreek je netwerk aan; ontdek de noden, wensen en problemen die zich stellen en zoek samen naar oplossingen. Spreek niet in de naam van de kinderen en jongeren, maar zoek hen op en ga met hen in gesprek. Ga aan de slag met deze toolbox, in zijn geheel of enkel met de delen die jij en je partners nodig hebben. 

Bekijk hieronder de volledige toolbox. 

Toolbox Maak Samen Tijd Vrij

Schakel 1 – Ontwerp je proces 

Voor je aan het traject of aan dit thema begint, zijn er enkele zaken die je op weg kunnen helpen, enkele belangrijke overwegingen te bekijken en beslissingen te nemen om goed te starten. Wie neemt welke verantwoordelijkheid? Waar staan we al in onze stad, gemeente of regio binnen dit thema? Wie gaan we allemaal betrekken? 

In deze schakel:
  • Over mensen en structuren: inspiratie en praktijkvoorbeelden over hoe je het traject kan structureren 
  •  Waar sta ik, wat weet ik, wie ken ik al?: vormgeven van je project door te bepalen waar je staat 
  • Samenwerken met oog voor ethiek: 7 handvatten 
  • Vergroot je draagvlak 
  • Gedeelde grond vinden - op zoek naar waarom, waartoe en hoe: zorgen dat de neuzen in dezelfde richting staan 

Schakel 2 – Verken je lokale situatie en context 

Deze schakel zet in op verkenning van de nood, van het probleem en van de lokale situatie en context. Op het einde van deze schakel, heb je een duidelijk beeld van de potentiële partners en sleutelfiguren, alsook de noden van de verschillende stakeholders. 

In deze schakel: 

  • Veldtekening: in kaart brengen van het sociale en vrijetijdslandschap 
  • Bevragingen: individuele bevragingen, stoelendansgesprek, focusgroep 
  • Belevingsonderzoek: community mapping, wandelend verkennen 

Schakel 3 – Formuleer prioriteit en missie 

Op basis van de verkenning kunnen er dan prioriteiten gekozen worden binnen het traject. Om de nuttige en nodige input te verzamelen, stellen we 3 methodieken voor, aangevuld met enkele tools om op basis van al deze input een focus te bepalen. 

In deze schakel: 

  • Prioriteit kiezen: matrix, kwadrant, kandoe, ... 
  •  Missie bepalen: 5 kernvragen, EROP 

Schakel 4 – Bedenk, kies en voer je acties uit 

Deze schakel zet in op het verzamelen van inspiratie en het uitwerken van mogelijke oplossingen samen met stakeholders (bv. praktijkwerkers, beleidsmakers en kinderen en jongeren). Selecteer de meest wenselijke en haalbare ideeën, maak een actieplan dat volledig past binnen je missie en start met de uitvoering van de acties. 

In deze schakel: 

  • Acties bedenken: brainstormen 
  • Acties kiezen: wenselijkheidstoets, haalbaarheidstoets 
  • Projectpitch: stel je project voor 
  • Actieplan opstellen 
  • Acties uitvoeren 

Schakel 5 – Van project naar verwerking 

In de laatste schakel zoomen we in op manieren om in te zetten op de verduurzaming en evaluatie van je project. Hoe kan je ervoor zorgen dat de genomen stappen impact hebben gehad en niet verzwakken? 

In deze schakel: 

  • Evaluatie: indicatoren, stories of change, outcome harvesting 
  •  Verduurzaming 


Meer informatie over het project Maak Samen Tijd Vrij, de toolbox of aanbevelingen vind je op de website: